නිවන් මගනිවනආර්යත්වය ������������ ������������������ ��������� ������������

������������ ������������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close