නිවන් මගසීලයසිල් පද පහ ��������������������� ������������ ������������������ ������������ ���������

��������������������� ������������ ������������������ ������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close