නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ��������������� ������

��������������� ������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close