නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������ ������ 2

������������������ ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close