පටිච්චසමුප්පාදයවිඤ්ඤාණ ������������������������ - ������������������

������������������������ - ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close