පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������������� ������ ������������ ���������������

��������������� ������ ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close