පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම්ශිල්ප ශාස්ත්‍රඅධයාපනය ������������������������������������

������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close