නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ��������������� ������ ������������������

��������������� ������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close