පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් සංඛාර නිරෝධවේ

අවිද්‍යා නිරෝධයෙන් සංඛාර නිරෝධවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close