නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ������������������ ������������������������ 3

������������������ ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close