නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය ��������� ������������������������

��������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close