නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ��������������������� ������ 3

��������������������� ������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close