ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ������������ ���������

������������ ��������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close