ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්පෙර කළ කර්ම ������������������������������ ���������������

������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close