භාවනාවමෛත්‍රී ��������� ������������ ������������������������ ��������������� ���������������������

��������� ������������ ������������������������ ��������������� ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close