නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ක්ෂනය ඉක්මවා යෑම

ක්ෂනය ඉක්මවා යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා