සුගතිගාමී වීම ������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������

������ ������������ ��������� ������������ ��������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close