සුගතිගාමී වීම ��������������������� ������������������ ��������������������������� 29

��������������������� ������������������ ��������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close