සුගතිගාමී වීම ��������������������� ������������������ ���������������������������

��������������������� ������������������ ��������������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close