භාවනාවවිදර්ශනාව ������������������ ��������� ������������������������������ ���������������

������������������ ��������� ������������������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close