පටිච්චසමුප්පාදයසංඛාර පරිත්තාබ සංඛාර

පරිත්තාබ සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා