නිවන් මගහේතු පල ��������������������������� ������������������������

��������������������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close