පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������������ ��������������� ��������������� 10

������������������ ��������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close