පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������������ ��������������� ���������������

������������������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close