පටිච්චසමුප්පාදයඵස්ස ������������ ������������������ ���������������

������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close