පටිච්චසමුප්පාදයතෘෂ්ණාව ������������������ ������������������ ���������������

������������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close