නිවන් මගආයතන හය ������������������������ ��������������������� 2

������������������������ ��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close