නිවන් මගනිවන ������������������������

������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා