නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයඅනිච්ච ������������������������ ��������������� 47

������������������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close