සුගතිගාමී වීම ������������������ ��������� ������������������ 2

������������������ ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close