සුගතිගාමී වීම ������������������ ��������������� ��������������� ������������������������

������������������ ��������������� ��������������� ������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close