සුගතිගාමී වීම ������������������ ��������������� ��������������� ������������������������ 10

������������������ ��������������� ��������������� ������������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close