පවුල් වල ගැටළු සහ විසදුම් ������ ������������������ ������������ ������������������ ���������������

������ ������������������ ������������ ������������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close