භාවනාවපංච නීවරණ ��������������������� ������ ��������������� ���������������

��������������������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close