භාවනාවපංච නීවරණ ��������� ��������������� ������������������������ ��������� ������������������ ���������������������

��������� ��������������� ������������������������ ��������� ������������������ ��������������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close