අභිධර්මයචිත්තය ������ ������������������

������ ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close