නිවන් මගඥාන ��������������� ��������������������� ������������

��������������� ��������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close