ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂයනොපෙනෙන ලෝකයේ කර්ම විපාක ��������������� ������������ ������ ������ ��������� ��������� ��������������������������������������������� ��������������� 1

��������������� ������������ ������ ������ ��������� ��������� ��������������������������������������������� ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close