ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������������������� ��������������� ������������ ���������������

��������������������� ��������������� ������������ ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close