ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්කර්ම විෂය ��������������������� ��������������� ������������ ��������������� 19

��������������������� ��������������� ������������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close