������ ��������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close