දාන කථාදානසාංඝික දාන ������������������ ������ ��������������� ������ ��������������� ���������������

������������������ ������ ��������������� ������ ��������������� ��������������� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close