නිවන් මගහේතු පල ������������ 6

������������ 6 යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close