පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������� ��������������� ��������� ������������������ 1

��������� ��������������� ��������� ������������������ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close