පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ��������� ��������������� ��������� ������������������

��������� ��������������� ��������� ������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close