පටිච්චසමුප්පාදයවේදනා ������������������������ ��������� ������������������������ ���

������������������������ ��������� ������������������������ ��� යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close