පටිච්චසමුප්පාදයඅවිද්‍යාව ������������������������������������ ��������������������������� ������ ������������������������������������

������������������������������������ ��������������������������� ������ ������������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close