භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව ��������������������������������� ������������������������ ������������������������������

��������������������������������� ������������������������ ������������������������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close