නිවන් මගඥාන ��������������������������� ������������

��������������������������� ������������ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close